Case: Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie.

Het MI is opgericht in 2007 en viert dus in 2022 het 15-jarig bestaan.

Het instituut is een samenwerkingsverband van:

  • Campus Den Haag en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) van de Universiteit Leiden
  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Capaciteitsgroep Publiekrecht van de Universiteit Maastricht

PDC en het MI

PDC stelt met haar kennis en ervaring in digitale informatie-uitwisseling het MI in staat de kennisuitwisseling te stimuleren en faciliteren. Dit doet PDC onder andere door

  • Het verzorgen en uitbreiden van de website van het Montesquieu instituut en andere websites
  • Het onderhouden van het het digitale kennisnetwerk
  • Het bevorderen van valorisatie door de ontwikkeling van gereedschappen voor kennismanagement
  • Het geven van ondersteuning in de brede zin van het woord bij de organisatie van bijeenkomsten en seminars

Breed maatschappelijk en politiek debat

Het MI doet niet alleen wetenschappelijk onderzoek. Het levert ook een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa. Het MI wil de beschikbare kennis op dit terrein benutten door deze tijdig en hanteerbaar aan te bieden aan ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers. Dit doet het MI onder andere via een (elektronisch) netwerk voor kennisuitwisseling.

Vergelijkende studie naar parlementaire systemen

Onderzoek bij het MI is vooral gericht op het stimuleren van vergelijkende studie naar ontwikkeling en functioneren van de parlementaire systemen in het proces van Europese eenwording. Hierbij is aandacht voor structuren, spelregels en processen maar ook voor inhoudelijke beleidsproblemen en actuele onderwerpen. Proces en inhoud zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide bepalen immers de legitimiteit en het (re-)actievermogen van onze democratische instituties.

Onderzoek en actualiteit

De onderwerpen hiervoor zijn vaak gekoppeld aan het onderzoek dat bij het MI gedaan wordt, maar vinden ook inspiratie in de actualiteit. Aansprekende activiteiten zijn de diverse debatten en lezingen in samenwerking met Perscentrum Nieuwspoort, ProDemos, en Filmhuis Den Haag.

Katalysator voor nieuwe initiatieven

Het instituut heeft expertise in huis op het gebied van rechten, parlementaire geschiedenis en vergelijkende politicologie. Het MI functioneert als katalysator voor nieuwe initiatieven en betrekt stelselmatig andere universiteiten en onderzoekers in binnen- en buitenland bij het realiseren van zijn doelstellingen.

Trias Politica

Het instituut is vernoemd naar Charles Montesquieu (1689-1755), Frans filosoof en grondlegger van de leer van de spreiding van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht (de Trias Politica) over verschillende elkaar in evenwicht houdende staatsorganen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Montesquieu Instituut.

De partners aan het woord