Case: College voor Toetsen en Examens

PDC was tot eind 2023 meer dan 15 jaar betrokken bij de informatievoorziening rond de centrale examens vanuit het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en diens voorgangers. Het CvTE is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het middelbaar beroepsonderwijs, staatsexamens Nederlands als tweede taal en voor de uitvoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs.

Een opdracht om de zogeheten gele katernen met regelgeving voor de eindexamens online beschikbaar te maken is uitgegroeid tot een complex project met verschillende websites en geavanceerde e-mail- en enquêtesystemen.

Examenblad.nl: dé site over de centrale examens

Sinds 1999 beheert en onderhoudt PDC de officiële website over de centrale examens in het voortgezet onderwijs: Examenblad.nl. Op deze website vinden examensecretarissen en docenten alle relevante informatie uit wet- en regelgeving, toegespitst op schooltype, niveau en vak. Ook vinden docenten examenopgaven en antwoordmodellen uit eerdere jaren zodat zij hun leerlingen goed kunnen voorbereiden op het examen.

Via 'jaarringen' wordt wet- en regelgeving beschikbaar gemaakt, voor een overzichtelijke weergave van de in een bepaald examenjaar geldende regels. Tijdens de examenperiode in 2018 werden meer dan 9,5 miljoen bezoeken aan de site gebracht en streefde de smartphone voor het eerst de desktop voorbij als meest gebruikte device. In dezelfde periode een jaar eerder werd de website ruim 8,5 miljoen keer bezocht. Alle regelingen die worden gepubliceerd, zijn verrijkt met links naar wet- en regelgeving met relevantie voor de docenten. Daarnaast wordt op Examenblad.nl de normering voor de centrale examens bekendgemaakt.

Geheel vernieuwd

Het in september 2016 gelanceerde nieuwe Examenblad.nl sluit qua vormgeving helemaal aan bij de huisstijl van de Rijksoverheid. De site is zeer geschikt voor gebruik op mobiel en tablet, doordat deze responsive is gebouwd. Ook is de informatie op Examenblad.nl nu nog completer, doordat informatie die eerder alleen op de corporate site van het CvTE stond, aan deze website is toegevoegd. Daarmee is op Examenblad.nl nu alle relevante informatie te vinden over de centrale examens en de rekentoets vo.

Geavanceerd mailsysteem

Naast de website verzorgt PDC onder de noemer Examenblad.nl een geavanceerd mailsysteem. Met dit systeem worden scholen geattendeerd op aanvullingen en errata tijdens de examenperiode en op het verschijnen van nieuwe informatie op Examenblad.nl.

Het systeem is door PDC zo ingericht dat examensecretarissen en docenten enkel die mailings ontvangen die voor hen relevant zijn. Zo zijn examensecretarissen en docenten altijd goed voorbereid op de centrale examens en ontvangen ze geen overbodige informatie. In dit proces wordt intensief samengewerkt met de Dienst Uitvoering Onderwijs en Cito.

Examenbladmbo.nl: centrale examens in het mbo

In 2021 lanceerde PDC de nieuwe vormgeving van Examenbladmbo.nl, de website om mbo-instellingen te informeren over de centrale examens taal en rekenen in het mbo. De website Examenbladmbo.nl informeert betrokkenen binnen de instellingen over wet- en regelgeving, technische en logistieke voorbereiding en over de examenstof. De site is opgebouwd in html5 en is volledig responsive. Dat betekent dat de site via elke moderne browser en op ieder apparaat goed bekeken kan worden.

PDC realiseerde eerder al voor Examenbladmbo.nl een mailsysteem om de mbo-instellingen te informeren over ontwikkelingen rond de centrale examens. Het is vergelijkbaar met het mailsysteem van Examenblad.nl. Betrokkenen bij de centrale examens in het mbo kunnen zo altijd op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen.

Raadplegingen

Het ministerie van OCW stelt de examenprogramma's vast. Deze programma's bepalen wat de stof is die leerlingen moeten kennen voor het examen. Het CvTE zet de eisen uit het examenprogramma om in syllabi. Dit is een leidraad voor docenten om leerlingen voor te bereiden op het examen.

Om een goed beeld te krijgen van het draagvlak voor deze syllabi onder docenten, wordt het onderwijsveld door het CvTE geraadpleegd. PDC levert de infrastructuur om deze raadplegingen te maken en de resultaten te bekijken. Ook over andere onderwerpen die met de eindexamens te maken hebben kan het onderwijsveld worden geraadpleegd.

StaatsexamensNt2.nl

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn examens voor mensen die een andere moedertaal spreken en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Tussen 2017 en 2023 beheerde PDC in op dracht van het CvTE de website Staatsexamensnt2.nl. Hiermee informeren het CvTE en het Steunpunt Nederlands als Tweede Taal onder andere docenten Nt2, anderstaligen die Nederlands leren en werkgevers over de staatsexamens Nt2. De website kreeg in 2018 een nieuwe vormgeving die beter aansluit bij huisstijl van het CvTE.